Scroll Top

Заявление за кандидатстване

Необходими документи за записване на ученици:

– Заявление до директора на училището /по образец/;
– Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина /оригинал/;
– Удостоверение за преместване и характеристика на ученика от предходното училище при преместване.
– Удостоверение за завършен клас;
– Акт за раждане на детето /оригинал/ за сверяване на данни;
– Снимки за училищната документация – 4 бр.

За да направите своя избор, Ви е нужна информация и лични впечатления. Заповядайте при нас!

Данни за родителя/настойника: