Scroll Top

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Първо приоритетно направление – Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:

ЦЕЛИ:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер.
 • Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 • Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН.

Второ приоритетно направление – Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището.

ЦЕЛИ:

 • Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището
 • Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и здравето на децата и учениците.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro.
 • Стриктно спазване системата за дежурство в училище.
 • Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана и гражданска защита.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището.
 • Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 • Адекватно здравно обслужване в училището.
 • Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 • Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението и действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

Трето приоритетно направление – Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и възпитание:

ЦЕЛИ:

 • Осигуряване на качествено и ефективно образование.
 • Успешно участие във външното и доразвиване и усъвършенстване на системата за вътрешно оценяване.
 • Разширяване и стимулиране на формите за обучение и възпитание в дух на демократично гражданство и патриотизъм, здравно и екологично възпитание, потребителска култура, физическа активност и спорт.
 • По-широко навлизане на нови методи на преподаване и обучение

ДЕЙСТВИЯ:

 • Издигане качеството на обучение по всеки учебен предмет и повишаване нивото на познавателните умения с цел практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 • Издигане равнището на родноезиковата подготовка.
 • Реализиране на системна и целенасочена рекламна стратегия за привличане и задържане на ученици.
 • Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението.
 • Подготовка на учениците за успешно представяне на НВО.
 • Предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на насилието и агресията сред учениците и утвърждаване на позитивни модели на поведение.
 • Приобщаване на учениците със специални образователни потребности и изграждане на достъпна архитектурна и образователна среда в училището.

Четвърто приоритетно направление – Удовлетворяване специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите.

ЦЕЛИ:

 • Откликване на изискванията на обществото за устойчива образователна система с безусловна публичност и прозрачност на управление и състояние.
 • Създаване на условия за изява на всички ученици в съответствие с техните желания и възможности.
 • Създаване на условия за приемственост между различните класове и степени.
 • Създаване на условия за въвеждането на ИТ в организирането и провеждането на учебния процес по всички учебни предмети.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Развиване на достъпа до новите информационни технологии.
 • Задоволяване желанията на учениците за допълнително обучение в СИП и ЗИП.
 • Организиране на „зелени” училища.
 • Участие в различни форми на алтернативно обучение и възпитание, свързани с творческото развитие на подрастващите.
 • Изграждане на подкрепяща среда за учениците със специални образова-телни потребности чрез осигуряване на архитектурен, информационен и комуникационен достъп в училището и диференцирана работа с тях.
 • Постигане на по-добър диалог с учениците и родителите чрез осъществяване на педагогическа и психологическа подкрепа, за общуване и социализация.

Пето приоритетно направление – Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната личностна изява, инициатива и творчество.

ЦЕЛИ:

 • Създаване на условия за активна извънкласна дейност с учениците.
 • Усъвършенстване и представяне на добри педагогически практики.
 • Привличане и мотивиране на учениците за участие в извънкласни дейности.
 • Популяризиране постиженията на учениците и учителите.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Стимулиране заниманията със спорт и изкуства.
 • Осъществяване на вътрешна мотивация у учениците.
 • Осъществяване на извънкласни и извънучилищни дейности, които да спомагат за по-добрата организация на свободното време и да са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Избор на иновативни и съдържателни форми за представяне на резултатите от работата с децата пред родителите.

Шесто приоритетно направление – Взаимодействие с родителската общност

ЦЕЛИ:

 • Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 • Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на гражданското образование.
 • Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за поведението и успеваемостта на учениците.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни ситуации.
 • Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и неговите родители.
 • Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 • Планиране на съвместни дейности с родителите.
 • Периодично и своевременно предоставяне на информация за успеха и развитието на учениците, спазването на училищната дисциплина, уменията на децата за общуване с ученици и учители, интегрирането им в училищната среда, посещаемостта на учебните часове.

Седмо приоритетно направление – Развиване на системата за квалификация, преквалификация, продължаващо обучение и контрол:

ЦЕЛИ:

 • Утвърждаване авторитета и подпомагане кариерното развитие на учителите, работещи в училището.
 • Продължаване и оптимизиране структурата на изградената система за квалификация.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Усъвършенстване на създадената система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател.
 • Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – проблемна група, практикум, тренинг, семинар, лектория, дискусия, участие в научно-практическа конференция, интернет.
 • Създаване на условия за повишаване реалните резултати от обучението – засилване качеството на предварителната подготовка, спазване на задълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.
 • Участие в различни форми за квалификация, организирани на регионални ниво.
 • Разширяване и усъвършенстване на моделите и формите за контрол, чрез разработване на актуализирани оценъчни карти.
 • Усъвършенстване на условията и реда за провеждане на вътрешното оценяване, в това число квалификация на учителите за прилагане на нови форми за оценяване на знанията и уменията на учениците.

Осмо приоритетно направление – Подобрения във външната и вътрешна среда на училището.

ЦЕЛИ:

 • Създаване на условия за активна образователно – възпитателна дейност с учениците.
 • Подобряване състоянието на външната и вътрешната среда.

ДЕЙСТВИЯ:

А. Подобрения във външната среда:

 • Подобряване състоянието на външната среда. Планиране, реализация, поддръжка.
 • Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.

Б. Подобрения във вътрешната среда:

 • Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – кабинет, класна стая, коридори, фоайета.

В. Поддържане на модерна ИКТ среда:

 • Осигуряване на ефективна ИКТ среда за съхраняване и използване на електронно съдържание.
 • Поддържане на изградената надеждна и гъвкава ИКТ инфраструктура с цел обезпечаване и повишаване на ефективността на учебния процес и управлението на административната дейност.
 • Развитие на безжичната инфраструктура (тип Wi-Fi свързаност) на територията на училището.

Девето приоритетно направление – Участие в национални програми и проекти:

ЦЕЛИ:

 • Участие на училищната общност в различни проекти и национални програми, обявени от МОН и покриващи нашите потребности.
 • Развитие на конкурентноспособността на училището.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Участие в национаните програми: