Scroll Top

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2020/2021

https://www.ischools.bg/

Иновации в действие-обмяна на добри практики между ОУ „Хан Аспарух“ и СУ „Гео Милев“ – гр. Варна

През учебната 2020/2021 г.  в периода от 20 юни до 23 юни 2021 г. в гр. Варна се проведе работна среща по НП „Иновации в действие“ между СУ „Гео Милев“- гр. Варна и 96.СУ „Лев Николаевич Толстой“, на която присъстваха 6 (шест) учители и двама ученици от  ОУ „Хан Аспарух“ – гр. Добрич.
Училището – домакин работи по иновация „CLIL“. Тя бе представена в различните ѝ етапи. Наблюдавахме практическото ѝ приложение.

Проведената работна среща, бе изключително интересна и полезна. По време на посещението обменихме опит и идеи.
Наблюдавахме урок за упражняване на лексиката на дадена група думи на немски / руски / английски език., както и в часовете по география / биология / математика. Наблюдавахме часове в заниманията по интереси, метод на зеления химикал и тренинги по различни учебни дисциплини. Обсъдихме различни методи за работа и обменихме стратегии за справяне в конкретни ситуации.
През предстоящата учебна година екипът, участвал в националната програма, ще сподели с останалите колеги своите наблюдения с цел обмяна на опит и взаимстване на добри педагогически практики.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2021/2022

МОДУЛ 1 „МОБИЛНОСТ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ И МУЛТИПЛИЦИРАНЕ НА ДОБРИ ИНОВАЦИИ МЕЖДУ УЧИЛИЩАТА“

Цели на програмата:

Общи: Споделяне на добри иновативни практики, създаване на творчески и креативен подход към учебния процес. Нововъведения в полза на развитието и постиженията на учениците, като се създават условия на педагогическите специалисти да анализират, да експериментират, чрез пряк обмен, популяризиране и мултиплициране на своите иновативни практики и продукти.

Конкретни (специфични) цели:

 • Създаване на контакти между училища, вписани в Списъка на иновативните училища и други, които имат сходни предизвикателства, решения и идеи за промяна и не са иновативни.
 • Създаване на иновативно пространство между училища в партньорство с общи цели, възможности и желание за обмен на нововъведения.
 • Създаване на условия за партньорство за иновации: Изграждане на уеб базирано пространство за обмяна на информация, публикуване и изпълнение на програми за иновации и представяне на иновативни продукти.
 • Информираност и публичност за провеждащите се иновации в българските училища.

 Дейности по програмата:

Обмен на иновационни практики (мобилности) – споделяне на опит на място между училищата. Иновативните училища извършат двустранно сътрудничество за обмен на иновационни практики помежду си – като създават връзка чрез електронната платформа и реализират взаимни посещения на място в другото иновативно училище на 8 учители и ученици (иновативно с иновативно училище). Всяко иновативно училище сключва договор за сътрудничество с едно училище, което не е вписано в Списъка на иновативните училища, което избират от уеб-базираната платформа.

Реализирането на мобилността за обмен на иновации между училищата съдържа следното, в зависимост от вида на иновацията и целите на сътрудничеството:

 • училищата демонстрират пряко иновациите на място в двете училища – партньори и включват всички участници в иновативните процеси по подходящ начин;
 • иновативните процеси и продукти се представят в своето пряко приложение в училищния живот и своето развитие, споделят се и се демонстрират предизвикателствата и постиженията в реална среда;
 • иновациите в училищата се обменят в действие и на място – в учебни часове, в извънкласни занимания, в междучасия;
 • партньорите са равностойни при обсъждането и прилагането на иновациите при обмена в училищата;
 • показва се работата на професионалните екипи от различни педагогически специалисти;
 • демонстрират се стъпките на намеренията и на напредъка при приложенията на иновациите от партньорите;
 • учениците се включват активно в иновативните процеси със свои връстници.

Партниращите училища осигуряват съвместен продукт от мобилността за популяризиране на иновациите – презентации, видеофилми, книжни издания, електронни уроци и др.

През учебната 2021/2022 година, ОУ „Хан Аспарух“ – гр. Добрич, участва в две мобилности.

Изпълнение на дейности по НП „Иновации в действие“:

Мобилност 1

В периода от 11 до 13 април 2022 г. учители и ученици от ОУ „Хан Аспарух“ – гр. Добрич, съвместно с колеги и ученици от СУ „Райчо Каролев“ гр.Габрово и ОУ „Христо Ботев“ с.Камбурово, обл.Търговище, посетиха 96 Средно училище „Л.Н.Толстой“, гр. София.

Представени бяха:

 1. Урок по математика в 1. клас по системата Джъмп Мат – Вихра Стоилова
 2. Урок по математика в 4.клас по системата Джъмп Мат и творческа работилница – Албена Кирова
 3. Урок в 5.клас – Математика с динамични конструкции – Надя Борилова
 4. Приложна математика в 7.клас – Румяна Иванова

 

Проведена, бе дискусия и обмяна на добри практики между педагогическите специалисти от четирите училища, в която участие взеха и гостуващите ученици.

Мобилност 2

В периода от 18 до 20 април 2022 г. учители и ученици от ОУ „Хан Аспарух“ – гр. Добрич, съвместно с колеги и ученици от 96 Средно училище „Л.Н.Толстой“, гр. София и ОУ „Христо Ботев“ с.Камбурово, обл.Търговище, посетиха СУ „Райчо Каролев“ гр.Габрово.

Представени бяха:

 1. Иновативен урок в 1 клас: прилагане на метода „Визуално програмиране“ в учебния процес – Елисавета Даскалова
 2. Иновативен урок в 2 клас: прилагане на метода „Визуално програмиране“ в учебния процес –Елисавета Даскалова
 3. Иновативен урок в 3 клас: прилагане на метода „Визуално програмиране“ в учебния процес –Елисавета Даскалова
 4. Театрална работилница – 3а клас

Проведена, бе дискусия и обмяна на добри практики между педагогическите специалисти от четирите училища, в която участие взеха и гостуващите ученици.

Домакините от Габрово, бяха организирали посещение на Интерактивен музей на индустрията и посещение на Етнографски музей на открито „ЕТЪР“.