Scroll Top

Кратко представяне

Основно училище „Хан Аспарух” се намира в един от най-красивите и благоустроени жилищни комплекси на град Добрич – ЖК „Добротица”.

Възникнало като начално училище през 1992 година, малко след това през 1995 година, то прераства в основно, за да даде възможност на децата от комплекса да имат свое квартално училище.

Интерактивно обучение

    Последните години на промени във всички сфери на живота породиха проблеми и обусловиха изменения и в образователната система.

   Една от доминиращите характеристики на нашето съвремие е проникването на информационните компютърни технологии в разнообразните човешки дейности. Свързани с процесите, които се извършват в обществения живот, не можем да не погледнем на ИКТ и като възможност за обновяване пътищата и формите на работа в обучението.

   Нашето училище не остана встрани от всички тези промени. Добре оборудваният компютърен кабинет дава възможност на учителя да използва нови методи за преподаване с цел създаване на по-голяма атрактивност на образователния процес и повишаване интереса на учениците. Прилагането на ИКТ в обучението създава условия за творческа дейност и личностна изява на ученика, условия за диференцирано обучение и колективни форми на работа.

   Можем вече да твърдим, че използването на ИКТ действа като катализатор за познавателната активност, привлича за работа всички ученици, поддържа работоспособността им, разнообразява формите на работа. В развлекателна и непринудена форма се създават оптимални условия за възприемане на нови знания, за усъвършенстване на вече формирани умения. Занимателният елемент не само, че не намалява обучаващата насоченост, но се превръща в основен фактор за леко и резултатно разкриване и усвояване на учебното съдържание.

   Опитът в нашето училище доказва всички тези възможности, които ни предлагат ИКТ в обучението, затова те все повече утвърждават своята значимост и заемат полагащото им се място в обучението по различните учебни предмети.

Нашата мисия

ОУ „Хан Аспарух” град Добрич чрез постоянната си работа да създаде гаранции, че учениците, обучавани в училището като част от съвременното демократично общество придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско самосъзнание.

 • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
 • Да се осигури на всеки ученик висока степен на функционална грамотност
 • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
 • Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
 • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство;
 • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото;
 • Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентноспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава;
 • Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот;
 • Поощряване към разнообразие от образователни методи.
0
Ученици през 2021-2022г.
0
Отдадени на работата си учители
0
Процента успеваемост във национални оценявания и състезания

НВО 7 Клас

 • БЕЛ
 • Математика
Химн на училището

АСПАРУХОВИЯТ КОННИК

Конникът, дошъл от север,
спря на дунавския бряг
сред разцъфнали посеви
и огнища ален мак.

В погледа му зеленее
разлюляна равнина.
Сребърна на юг светлее
горда Стара планина.

Бял орел се стрелна жадно
в утринната синева,
дето сянката му падна,
знаме конникът развя.

После слезе той от коня
сред зелените жита.
Шепа суха пръст отрони
и докосна я с уста:

– Хубава си, моя нова,
натежала равнина,
бяла като гръд орлова,
ясна като стремена.

Мои внуци тук ще тичат,
ще им бъде тук дома.
И с любов ще те наричат
Аспарухова земя!

Из летописната книга на ОУ “Хан Аспарух”

Със заповед РД № 14-34 от 03.06.1992 е. на Министъра на образованието и науката на Република България, в гр. Добрич е открито начално училище “Хан Аспарух”.

На 15.09.1992 г. училището отваря врати за 157 деца от квартал “Добротица”. Оформени са 4 паралелки за I клас и по 2 паралелки за II и III клас. Учителският колектив е от 9 учители и за първи директор е назначена Невяна Арменчева.

През учебната 1993 -1994 учебна година НУ “Хан Аспарух” се налага все по-успешно в образователния процес на града. Училището посреща новата учебна година с разширена МТБ – класните стаи са 9, паралелките са вече 14, в тях се обучават 387 ученици. Образованието и възпитанието им е поверено на 17 учители и 3-ма възпитатели. Директор е Невяна Арменчева.

За откриването на учебната 1994-1995г. са създадени всички необходими условия. За нормален учебен процес са пригодени 10 класни стаи. Общият брой на учениците е 367. Новопостъпили са 110 деца. В училището вече има специализиран кабинет по музика.

През учебната 1995 -1996г. със Заповед № РД 14 -61 на министър Илчо Димитров НУ „Хан Аспарух” е преобразувано в основно училище. Учителският колектив е от 38 учители, а броят на учениците е нараснал на 544, разпределени в 22 паралелки начален курс и 5 паралелки среден курс. Всички учители са с висше образование, а 10 от тях са със следдипломна специализация и защитен II клас квалификация. Обучението на учениците се осъществява в сградата на ИДНУ “Тина Киркова”, като се ползват 15 класни стаи, физкултурен салон и специализиран кабинет по музика.

1996- 1997 учебна година

Броят на учениците в ОУ “Хан Аспарух” продължава да расте. Тук се обучават вече 650 ученици.

1997- 1998 учебна година

ОУ “Хан Аспарух” значително се разраства. Учителският колектив е от 57 души, назначени са двама помощник-директори и педагогически съветник. В училището се обучават 739 ученици, разпределени в 36 паралелки.

1998- 1999 учебна година

В училището се обучават 761 ученици, разпределени в 37 паралелки.

1999- 2000 учебна година

В резултат на демографски срив, характерен за гр. Добрич през последните години, учениците в ОУ “Хан Аспарух” намаляват от 761 на 617. Броят на паралелките е 35.

2001- 2002 учебна година

Най-младото основно училище в гр. Добрич – ОУ ”Хан Аспарух” – отбелязва своята десетгодишнина. То успява да извоюва стабилни позиции и за този кратък период се нарежда сред най-престижните училища в града.

2002- 2003 учебна година

Все по-осезателно се чувства високият професионализъм, характерен за педагогическия колектив. Училището е на първо място по процентно количество на учениците, приети в елитните гимназии и техникуми. Нашите възпитаници ни радват с все повече успехи на национални и областни конкурси, състезания и викторини.

2003- 2004 учебна година започва с 404 ученици, разпределени в 20 паралелки. По случай патронния празник на училището с почетен знак, въведен от тази учебна година, по идея на Веселина Минкова, бяха наградени 17 ученици. Сред тях са: Момчил Светлозаров, заел I място в областния кръг на олимпиадата по математика; Радослава Пламенова, Маринела Минчева и Полина Мичева, представили се на призови места в областните етапи на олимпиадата по български език и литература и олимпиадата по биология.

2004- 2005 учебна година – тринадесета от съществуването на училището. Началото е поставено с 347 ученици, разпределени в 18 паралелки.

2005- 2006 учебна година

В училището се обучават 287 ученици в 15 паралелки. Учебната година протича под знака на подготовката на България за членство в Европейския съюз. Отборите от ОУ “Хан Аспарух” продължават доброто си представяне в регионални и областни състезания. Във викторината по случай 130-годишнината от Априлското въстание нашите отбори се представят отлично, а училищният кръг на състезанието е излъчен по местната кабелна телевизия.

2006- 2007 учебна година

За първи път в училището е въведено отличието “Ученик на годината”. През тази учебна година то е връчено на Даниел Начев от VII б клас.

2007- 2008 учебна година

 Ученик на годината е Михаел Митков Михалев от VII б клас.

2008- 2009 учебна година

Училищното настоятелство взема решение за въвеждане на униформи. Първоначално такива са изработени за всички ученици от I до IV клас. Ученик на годината е Ивайло Георгиев Кръстев от VII а клас.

2009- 2010 учебна година

Училището печели проект на МОМН за изработване на униформи за всички ученици, както и за въвеждане на пролетно-летния им вариант. С отличието “Ученик на годината” е удостоена Ива Кадийска от Va клас.

2010- 2011 учебна година

Успехите на учениците от училището не секват. Колекцията от купи, грамоти и флагчета продължава да се множи. Учениците от IV и VII клас заемат съответно II-ро и III-то място в област Добрич по резултати на Национално външно оценяване от МОМН. Удостоена с отличието “Ученик на годината” е Зорница Бойчева от VI а клас.

На 20-тата година от основаването си ОУ “Хан Аспарух” е вече утвърдено с авторитета си учебно заведение. Издаден е брой 3 на Юбилейния вестник на училището. Удостоен с отличието “Ученик на годината” е Ангел Узунов от VI “а” клас.

2012-2013 учебна година

Преди началото на учебната година е извършен ремонт на първия етаж и оградата на училището. Обзаведена е интерактивна зала, изграден е нов компютърен кабинет с терминални решения. Подменено е обзавеждането на първи клас. Годишният успех на учениците е Мн.добър 5,45. Удостоена с отличието “Ученик на годината” е Николета Стефанова от VII “а” клас.

2013-2014 учебна година

Поставена е ПВЦ дограма на 2-рия етаж на училището. По програма на МОН е изцяло оборудвана игротека. Средният успех на учениците е Отличен 5,58. Удостоена с отличието “Ученик на годината” е Весела Георгиева от VII “а” клас.

2014- 2015 учебна година

Извършено е укрепване на сградата на училището, подменени са подовите настилки на кабинетите, обзаведени са два кабинета с нови работни места. Средният успех на учениците е Отличен 5,60. Удостоен с отличието “Ученик на годината” е Димитър Иванов от VII “а” клас.

2015- 2016 учебна година

Потвърждение за високото качество на обучението в училището са резултатите от проведеното НВО, където успеваемостта е над средните резултати за страната. В рейтинг-скалата на МОН училището е с първи резултати в област Добрич за VII клас и втори за IV клас. Средният успех на учениците е Отличен 5,63. Удостоена с отличието “Ученик на годината” е Ивайла Стоянова от VII “а” клас.

2016 – 2017 учебна година

Извършен ремонт на 1 класна стая и лекарски кабинет и частичен ремонт на 2 класни стаи.  Бе закупено цялостно обзавеждане на 4 класни стаи. Монтирани дисплеи с образователен софтуер mozaBook в 7 класни стаи. В училището работят 32 човека, броят на учениците е 290. Средният успех на учениците е  Отличен – 5,50. Удостоени с отличието „Ученик на годината 2017“ са двама ученици – Жанина Теодорова и Християн Димитров, ученици от VII а клас.

2017-2018 учебна година

Изградена топла връзка между коридорите на III етаж, „ крило Ж“ и „крило Е“. Изградени 2 класни стаи на III етаж с ново обзавеждане и подменени подови настилки. Училището разполага с кабинет на училищния психолог. Във всички класни стаи са монтирани дисплей с образователен софтуер. В училището работят 36 човека, броят на учениците е 309. Средният успех на учениците е  Отличен – 5,53. Удостоен с отличието „Ученик на годината 2018“ е Никол Василева, ученичка от VII б клас.

2018-2019 учебна година

На III етаж в „крило Е“ е изграден Училищен център за личностна подкрепа. В актовата зала на училището е монтиран голям мобилен дисплей. В училището работя общо 40 човека. Учебната година приключват 334 ученици, разпределени в 15 паралелки. Средният успех на учениците е  Мн.добър  – 5,36. Удостоени с отличието „Ученик на годината 2019“ са двама ученици – Айлис Донева и Симеон Младенов, ученици от VII б клас.

2019-2020 учебна година

Новооткрит училищен вход откъм актовата зала, с помощта на средства събрани от благотворителен бал. Изграден пропускателен режим със система за преминаване с електронни гривни за учениците и служебни карти на учителите. В училището за първи път прозвучава електронен звънец. В училището работят 42 човека, броят на учениците е 354, разпределени в 16 паралелки. Средният успех на учениците е  Мн.добър  – 5,38. Удостоен с отличието „Ученик на годината 2020“ е Явор Марков, ученик от VII а клас. „Учител на годината 2020“ е Десислава Жекова – учител по ИТ.

2020-2021 учебна година

На 15 септември влиза в експлоатация ново крило в училищната сграда. Училището се разраства с бързи темпове. Броят на учениците и персонала се увеличава и достига 48 човека и 410 ученици, разпределени в 18 паралелки. Училището е на първо място по резултати в областта на НВО в 7 клас. С почетна грамота, с принос в развитието на образованието е наградена Невяна Люцканова – директор на училището.

2021-2022 учебна година

                Училището отбелязва своята 30 годишнина!

За да се свържете с нас
изпратете ни съобщение, използвайки формата!