Девиз на ОУ “Хан Аспарух”

С аспаруховско дръзновение 

напред и нагоре!

Основно училище „Хан Аспарух” се намира в един от най-красивите и благоустроени жилищни комплекси на град Добрич – ЖК „Добротица”.

Възникнало като начално училище през 1992 година, малко след това през 1995 година, то прераства в основно, за да даде възможност на децата от комплекса да имат свое квартално училище.

0
УЧЕНИЦИ
0
Завършили при нас
0
Години история
0
УЧИТЕЛИ

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ХАН АСПАРУХ“ ДО 2020 ГОДИНА

Четиригодишната програма за развитие на ОУ „Хан Аспарух” град Добрич за периода 2016 – 2020г. е изготвена въз основа на опита на педагогическия колектив и административното ръководство в сферата на образованието.
Екипът ни поема отговорност да провежда училищни политики, в които водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците в ОУ „Хан Аспарух” град Добрич, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.


ОУ „Хан Аспарух” град Добрич, чрез постоянната си работа да създаде гаранции, че учениците, обучавани в училището като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

СЪОБЩЕНИЕ:

 • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО и „Европа 2020“, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем;
 • Осигуряване на всеки ученик висока степен на функционална грамотност;
 • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес;
 • Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти;
 • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство;
 • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото;
 • Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентноспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава;
 • Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
СЪОБЩЕНИЕ:

 • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС;
 • Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;
 • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот;
 • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности;
 • Използване на различни форми за мотивиране на педагогическия персонал;
 • Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.
СЪОБЩЕНИЕ:

01

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

02

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

03

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

Hай-високи резултати на националното външно оценяване (НВО)

след IV и VII клас в гр.Добрич.

Българси език и литература
0%
Математика
0%
Човекът и природата”
0%

Високообразованите личности са щастливи от живота си и това не се дължи само на материалните придобивки и вратите, които се отварят пред тях, но и на придобитите познания и способности.

Често
задавани въпроси:

 • Основно училище “Хан Аспарух” е на двадесет и пет години;
 • Намира се в най-красивия квартал на града, в най-високата му част и учениците дишат най-чистия въздух;
 • Всички педагози са с допълнителни квалификации по предметите, които преподават; 
 • Всички ученици след завършен VII клас продължават обучението си в профилираните гимназии;
 • На приемни изпити учениците получават едни от най-високите оценки в областта;
 • В процентно съотношение учениците, които са приети в профилирани училища са най-голям брой спрямо общия брой ученици;
 • В това училище се работи безрезервно и всеотдайно;
 • В това училище се раждат новаторски идеи и смели мечти;
 • В това училище има много таланти – певчески, рисувателни, театрални, спортни;
 • В това училище се възпитават свободни, отговорни и толерантни личности, притежаващи нагласи за труд, предприемчивост и уважение към общочовешките ценности.
 • Всички педагози са с допълнителни квалификации по предметите, които преподават;
 • Имат дългогодишен стаж в преподавателската дейност;

Записването става на място или можете да отправите запитване онлайн, като попълните заявлението за кандидатстване ;

testimonial-team (Demo)
Светла Колева
Управител в магазин за дрехи

Учениците имат много добра подготовка по различни предмети. Най-вече български език, математика и информационни технологии. Ръководството подкрепя всички ученици, които се стремят да се развиват. Прекрасен колектив!

testimonial-team (Demo)
Ана Великова
Валутен касиер

Това училище е едно от най-спокойните училища в гр.Добрич. Преподавателите са много задружни и си помагат много…

Ако желаете да отправите запитване или да запишете детето си в нашето училище

Кликнете на запитване и попълнете формуляра!

РАБОТЕН ГРАФИК

I учебен срок
2018/2019 учебна година

1 час: 8:00 – 8:45
2 час: 8:55 – 9:40
3 час: 9:50 – 10:35
Голямо междучaсие
4 час: 10:55 – 11:40
5 час: 11:50 – 12:35
6 час: 12:40 – 13:25
7 час: 13:30 – 14:15

ОУ”Хан Аспарух” гр.Добрич

Адрес:
гр. Добрич п.к. 9300; жк. “Добротица” 12

 

Телефони за връзка:
Администрация: 058603022
Невяна Люцканова – Директор: 0895556752;
Жасмина Загорова – Заместник-директор: 0895556753

 

E-mail: hanaspanuh.dobrich@abv.bg