Scroll Top

Девиз на ОУ “Хан Аспарух”

С аспаруховско дръзновение 

напред и нагоре!

Основно училище „Хан Аспарух” се намира в един от най-красивите и благоустроени жилищни комплекси на град Добрич – ЖК „Добротица”.

Възникнало като начално училище през 1992 година, малко след това през 1995 година, то прераства в основно, за да даде възможност на децата от комплекса да имат свое квартално училище.

0
УЧЕНИЦИ
0
Завършили при нас
0
Години история
0
УЧИТЕЛИ

Училищен живот

СТРАТЕГИИ И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ „ХАН АСПАРУХ“ 

Четиригодишната програма за развитие на ОУ „Хан Аспарух” град Добрич е изготвена въз основа на опита на педагогическия колектив и административното ръководство в сферата на образованието.
Екипът ни поема отговорност да провежда училищни политики, в които водеща роля имат образованието, възпитанието и личностното развитие на учениците в ОУ „Хан Аспарух” град Добрич, и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението.


ОУ „Хан Аспарух” град Добрич, чрез постоянната си работа да създаде гаранции, че учениците, обучавани в училището като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание.

Да изградим конкурентна образователна и възпитателна среда, която да насърчава и подкрепя всяка личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

СЪОБЩЕНИЕ:

  • Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем;
  • Осигуряване на всеки ученик висока степен на функционална грамотност;
  • Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес;
  • Спечелване и успешна реализация на различни национални и международни проекти;
  • Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство;
  • Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото;
  • Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентноспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава;
  • Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
  СЪОБЩЕНИЕ:

   • Издигане на качеството на процеса на обучение за постигане на ДОС;
   • Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност в училищната общност;
   • Поставяне на ученика в отговорна активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции по различните учебни предмети и развитие на умения за учене през целия живот;
   • Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и използване на методите за обучение чрез активни дейности;
   • Използване на различни форми за мотивиране на педагогическия персонал;
   • Обогатяване на материалната база, разширяване на сградния фонд и допълнително финансиране.
   СЪОБЩЕНИЕ:

    01

    ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

    02

    ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

    03

    ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕТО

    Hай-високи резултати на националното външно оценяване (НВО)

    след IV и VII клас в град Добрич

    Българси език и литература
    0%
    Математика
    0%
    Човекът и природата”
    0%

    Високообразованите личности са щастливи от живота си и това не се дължи само на материалните придобивки и вратите, които се отварят пред тях, но и на придобитите познания и способности.

    Често
    задавани въпроси:

    • Основно училище “Хан Аспарух” е на тридесет години;
    • Намира се в най-красивия квартал на града, в най-високата му част и учениците дишат най-чистия въздух;
    • Всички учители са с допълнителни квалификации по предметите, които преподават; 
    • Всички ученици след завършен VII клас продължават обучението си в профилираните гимназии;
    • На приемни изпити учениците получават едни от най-високите оценки в областта;
    • В процентно съотношение учениците, които са приети в профилирани училища са най-голям брой спрямо общия брой ученици;
    • В това училище се работи безрезервно и всеотдайно;
    • В това училище се раждат новаторски идеи и смели мечти;
    • В това училище има много таланти – певчески, рисувателни, театрални, спортни;
    • В това училище се възпитават свободни, отговорни и толерантни личности, притежаващи нагласи за труд, предприемчивост и уважение към общочовешките ценности.
    • Всички педагози са с допълнителни квалификации по предметите, които преподават;
    • Имат дългогодишен стаж в преподавателската дейност;

    Записването става на място или можете да отправите запитване онлайн, като попълните заявлението за кандидатстване ;

    testimonial-team (Demo)
    Светла Колева
    Управител в магазин за дрехи

    Учениците имат много добра подготовка по различни предмети. Най-вече български език, математика и информационни технологии. Ръководството подкрепя всички ученици, които се стремят да се развиват. Прекрасен колектив!

    testimonial-team (Demo)
    Ана Великова
    Валутен касиер

    Това училище е едно от най-спокойните училища в гр.Добрич. Преподавателите са много задружни и си помагат много…

    Новини за училището

    Ако желаете да отправите запитване или да запишете детето си в нашето училище

    Кликнете на запитване и попълнете формуляра!

    РАБОТЕН ГРАФИК

    2022/2023 учебна година

    1 час: 8:00 – 8:40
    2 час: 8:50 – 9:30
    3 час: 9:40 – 10:20
    Голямо междучaсие
    4 час: 10:40 – 11:20
    5 час: 11:30 – 12:10
    6 час: 12:20 – 13:00
    7 час: 13:10 – 13:50

    ОУ”Хан Аспарух” гр.Добрич

    Адрес:
    гр. Добрич, п.к. 9300, ж.к. “Добротица” 12

     

    Телефони за връзка:
    Администрация: 058 603 022
    Жасмина Загорова-Младенова – Директор: 0895556753
    Гергана Митанова – Заместник-директор: 0893871811
    Есен Нуриева – Заместник-директор: 0893331843