Scroll Top

Финансиране

Основното финансово осигуряване на училището се извършва чрез системата на делегирания бюджет и от страна на община Добрич. В определени случаи училищното ръководство и училищното настоятелство могат да потърсят и други средства за подобряване на материалната база, като се разчита на спонсори и организиране на училищни благотворителни акции..
Финансовите ресурси ще бъдат насочени към постигане на целите на училищната образователната политика. През петгодишния период по изпълнение на стратегията ще разчитаме на поетапното увеличение на средствата за образование.

Извън единните разходни стандарти можем да разчитаме на средства за:

  • учебници и учебни помагала;
  • капиталови разходи;
  • спорт;
  • добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане;
  • добавка за подобряване на материално-техническата база на училището;
  • средствата по национални програми за развитие на образованието;.

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

  • Подобряване на механизмите за контрол, отчетност и отговорност при управлението на финансовите ресурси на ниво училище.
  • Ефективно и прозрачно използване на средствата по национални и европейски програми, което означава усвояване на ресурсите по предназначение, за добре планирани проекти с истинска европейска добавена стойност и по-добро постигане на целите като цяло.

Средствата за СБКО и квалификация на учителите са включени в единните разходни стандарти.Те ще постъпват при въвеждане на втори стълб (основан на системата за кариерно развитие на педагогическите кадри) и трети стълб (основан на мястото на училището в национална рейтинг-скала) на системата за диференцирано заплащане на труда на педагогическите кадри.

Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с УН.

1. ОУ „ХАН АСПАРУХ“ ще запази своя облик и традиции. То ще се развива като училище с два етапа на основна образователна степен:
– начален етап: 1. – 4. клас;
– прогимназиален етап: 5. – 7. клас, съгласно новата образователна структура.

2. Постигането на качествен образователен процес ще бъде реализирано с помощта на висококвалифицирани педагози, които имат съвременно мислене и могат успешно да приложат стандартите на новия ЗПУО.

3. С автономията, която ни позволява новият ЗПУО, ние ще разработим съвременни програми за факултативни и избираеми форми за придобиване на компетентности в съответствие с потребностите и интересите на учениците.

4. Ще приложим различните форми на обучение, заложени в новия ЗПУО – самостоятелна, индивидуална, дистанционна и комбинирана, с цел да отговорим на потребностите и да дадем достъп до образование, както и за да предотвратим преждевременно отпадане и ранно напускане на училище.

5. Ще продължим да изграждаме и модернизираме учебната и спортната база за постигане на заложените в нашата мисия приоритети.

6. С цел да отговорим на изискванията за създаване на приобщаващо и подкрепящо образование, ще осигурим екип от висококвалифицирани специалисти: психолог, ресурсен учител, логопед, екип, който ще направи оценка и ще осъществи допълнителна подкрепа на деца и ученици, имащи необходимост от приобщаване и социализация.

7. Ще изработим и ще се ръководим от Етичен кодекс на училищната общност, в създаването на който участват ПС, Общественият съвет и ученическото самоуправление.

8. Ще продължим да осъществяваме целодневна организация на учебния процес като инструмент за превенция на отпадане от училище, за осигуряване на специализирана помощ при подготовката, за развиване на таланти и удовлетворяване на потребности и интереси.

Дейност
Финансиране
Срок
1 Изработване и утвърждаване на цялостна концепция за провеждане на образователния процес – учебен план и програми, Етичен кодекс, методически обединения и комисии, план-прием, целодневно обучение. Делегиран бюджет до 15 септември всяка година
2 Обновяване и оборудване на 2 до 3 класни стаи и кабинети. Делегиран бюджет и външно финансиране септември
всяка година
3 Изграждане на библиотека. Делегиран бюджет септември 2017 г.
4 Достъп до интернет и монтиране на мултимедия във всяка класна стая и кабинет. Делегиран бюджет и дарения септември 2018 г.
5 Изграждане на специализиран кабинет за приобщаващо и подкрепящо образование. Делегиран бюджет септември 2016 г.
6 Обновяване на фоайе и коридори. Делегиран бюджет и финансиране от община септември 2016 г.
7 Ремонт на външна спортна площадка, изграждане на съоръжения за различни видове спорт, корт за падел-тенис. Делегиран бюджет и финансиране от община 2016 – 2017 г.
8 Реконструиране на класни стаи етаж 3 на корпус „Е“ с цел разширяване на така необходимата материална база с оглед на непрекъснато нарастващия брой ученици. Делегиран бюджет и финансиране от община постоянен
9 Изграждане на физкултурен салон Делегиран бюджет и финансиране от община 2024 г.
10 Участие в квалификационни форми на педагогическия състав. Делегиран бюджет, синдикати, община всяка учебна година
11 Разработване и реализиране на национални и европейски проекти. Фондове на ЕС, община, МОН всяка учебна година
12 Продължаване на работата по програми „Училищен плод“, „Без свободен час“, както и включване към програма „Училищно мляко“ Министерство на земеделието и Министерство на образованието всяка учебна година
13 Изграждане на беседки за отдих. ПУДООС 2022 г.
14 Продължаване на традицията за провеждане на благотворителни Коледни и Великденски базари Дарения всяка учебна година
15 Провеждане на вътрешноучилищни състезания и участие в национални състезания Делегиран бюджет, самофинансиране всяка учебна година
16 Провеждане на традиционен училищен празник и спортен празник на училището, участия в районни и общински спортни състезания. Делегиран бюджет, 129 ПМС всяка учебна година
17 Участие в проект с международно участие . Дарения, организации 2017 година