Scroll Top

Прием 

учебна 2024 / 2025

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН АСПАРУХ”

гр. Добрич, п.к. 9300, Ж.К. “Добротица” №12 | телефон: 058 603 022

e-mail: info-800009@edu.mon.bg

Училищна комисия за приемането на документите за прием на ученици в I клас, 2024/2025 учебна година:

  • Председател: Гергана Митанова – заместник-директор по УД, начален етап
  • Членове:
  1. Росица Иванова – старши учител начален етап,
  2. Кремена Димитрова – старши учител начален етап,
  3. Илияна Илиева – учител начален етап,
  4. Жени Мирославова – учител начален етап.

График и реда на приемането на ученици в I клас, съгласно Приложение №1 към настоящата заповед.

Училищен план-прием за учебната 2024/2025 година:
1. I клас – 3 паралелки, брой на учениците във всяка паралелка – 22.
2. V клас – 4 паралелки, брой на учениците във всяка паралелка – 26.
3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – I клас.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ПРИЕМ I клас, учебна 2024/2025 в ОУ “Хан Аспарух” – град Добрич