Система от правила и критерии за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич. ЖК “Добротица” №12 | тел.:0 58 603 022

e-mail: www.hanasparuh.com | hanasparuh.dobrich@abv.bg

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО, във връзка с чл.44, ал. 1 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, Решение на ПС с Протокол № 3/ 04.02.2020 г., съгласувано с ОС с Протокол № 2 от 2020 г. и утвърдени Правила за прием в I клас в основни и средни училища в Община Добрич за учебната 2020/2021 година,

I. ОПРЕДЕЛЯМ:

1. Училищна комисия за приемането на документите за прием на ученици в I клас:

Председател: Жасмина Загорова -Младенова – зам.-директор по УД,

Членове:

– Камелия Пенчева – учител начален етап,

– Гергана Митева – учител начален етап,

– Гергана Митанова- учител начален етап,

– Мария Каваева – учител начален етап .

 

2. График за реда на приемането на ученици в I клас, съгласно Приложение №1 към

настоящата заповед.

 

3. Необходимите документи за записване на учениците в I клас:

– Заявление до директора на училището /по образец/,

– Удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина /оригинал/,

– Акт за раждане на детето /оригинал/ за сверяване на данни .

 

Записването да става само с оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група в детската градина.

4. Задължителни критерии за приемането на ученици в I клас, съгласно Приложение №2 към настоящата заповед.

5. План-прием в I клас за учебната 2020/2021 година – 3 паралелки, с максимален брой 22 ученици в паралелка.

II. НАРЕЖДАМ:

II. НАРЕЖДАМ:

6. Класирането се извършва, както следва:

6.1. Съгласно сроковете определени в Приложение №1 към настоящата заповед .

6.2. Класирането се извършва в училището, съобразно подадените от родителите/настойниците заявления по критериите посочени в Приложение №2 към настоящата заповед.

6.3. Близнаци се класират заедно, ако поне единия от тях е приет .

6.4. След всяко класиране, на видно място в сградата на училището и на сайта на училището, се публикуват списъците на класираните ученици, съдържащи входящ номер на заявлението и брой точки .

6.5. Отговорност на родителите/настойниците е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

 

7. Записването се извършва, както следва:

7.1. Родителите/настойниците или упълномощени от тях лица могат да запишат класиран ученик на място в училището, в рамките на установените срокове за записване, посочени в Приложение №1 към настоящата заповед .

7.2. При записване се представя оригинал на удостоверението за завършена подготвителна група.

7.3. Училищната комисия извършва проверка на задължителните документи, установяващи наличие на предимства, посочени в Приложение №2 към настоящата заповед .

7.4. Директорът утвърждава списъците с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на учебната година.

 

8. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Жасмина Загорова – Младенова , заместник – директор по учебна дейност в ОУ „Хан Аспарух“.

Приложение № 1  към 1.6. от Правила за прием в първи клас в Община Добрич

ГРАФИК

на дейностите за прием в първи клас в общинските училища в Община Добрич за учебната 2020-2021 година

Дейност

Срок,

дата

Отговорник

1. Изпращане до училищата на списък с имена и адреси на дена, подлежащи на задължително обучение в първи клас. до 31 януари Главен експерт „Училищно образование“
2. Обсъждане и приемане иа заседание на педагогически съвет на училищен план за прием на ученици в първи и в пети клас в училищата. м. март Директор на училище
3. Съгласуване на плана за прием с Обществения съвет на училището. м. март Директор на училище
4. Утвърждаване на училищния план за прием в първи клас със заповед на директора. до 30 март 2020 г. Директор на училище
5. Изпращане на информация до началника на РУО и до кмета на Община Добрич с приложено заверено копие на заповедта на директора за утвърдения училищен план за прием на ученици в първи клас. до 10 април 2020г. Директор на училище
6. Изпращане до кмета на Община Добрич на списък с имената на децата, които при обхождане на прилежащия район не са открити на настоящия си адрес. до 28 април 2020 година Директор на училище

Първо класиране

7. Приемане на заявления на кандидати за прием в първи клас. до 17:00 ч. на 02 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
8. Обявяване на списъците с класираните ученици на първо класиране. до 14:00 ч. на 08 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
9. Записване на класираните деца в първи клас. до 17:00 ч. на 12 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.

Второ класиране

10. Обявяване на свободните места след първо класиране. до 17:00 ч. на 15 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
11. Приемане на заявления за участие във второ класиране. до 17:00 ч. на 18 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
12. Обявяване на списъците с класираните ученици на второ класиране. до 17:00 ч. на 22 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
13. Записване на класираните деца на второ класиране в първи клас. до 17:00 ч. на 26 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
14. Обявяване на свободните места след второ класиране. до 12:00 ч. на 29 юни 2020 г. Училищна комисия, назначена със заповед на директора на училището.
15. Изпращане до кмета на Община Добрич на списък на децата, които са записани в първи клас след първо и второ класиране. до 6 юли 2020 година Директор на училище.

Трето класиране

16. Попълване на свободните места след второ класиране. до 17:00 ч. на 14.09.2020 г. Училищна комисия по прием на ученици.

Приложение № 2 , към т. V. 3. от Правила за прием в първи клас в Община Добрич

 

Критерии за класиране

Точки

Документи, удостоверяващи правото на ползване на съответния критерий

1 Първа група – деца е постоянен и/или настоящ адрес в прилежащия район на училището, който не е променян в последните над 3 години преди подаване на заявлението или дете, чиито братя или сестри до 12-годишна възраст са ученици в същото училище, независимо от постоянния респ. настоящия им адрес. 30 т. Лична карта или Удостоверение за настоящ адрес от ГРОН
2 Втора група – деца с постоянен и/или настоящ адрес в прилежащия район на училището повече от I година, но постоянният и/или настоящ адрес е променен в периода през последните от 1 до 3 години преди подаване на заявлението. 25 т. Лична карта или Удостоверение за настоящ адрес от ГРОН
3 Трета група – деца с постоянен и/или настоящ адрес в прилежащия адрес на училището, но постоянният и/или настоящият им адрес е бил променен през последната една година преди подаване на заявлението. 20 т. Лична карта или Удостоверение за настоящ адрес от ГРОН
4 Четвърта група – деца с постоянен и/или настоящ адрес извън прилежащия район на училището към деня на подаване на заявлението. 15 т. Лична карта или Удостоверение за настоящ адрес от ГРОН
5 Дете с трайни увреждания над 50 %. 10 т. Експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за детето (копие), валидно към датата на записване
6 Дете с починали родители. Актове/акт за смърт на родителите/родителя (копия/копие)
6.1.с двама починали родители. 10 т. Актове/акт за смърт на родителите/родителя (копия/копие)
6.2. с един починал родител. 5 т. Актове/акт за смърт на родителите/родителя (копия/копие)
7 Наличие на други деца от семейството, обучаващи се в училището. 10 т. Проверка в училището
8 Близост на училището до местоработата на един от родителите/настойниците. 10 т. Служебна бележка, издадена от работодателя на един от родителите
9 Дете, чиито роднини (баба, дядо), грижещи се за тях живеят в прилежащия район на училището. 10 т. Декларация, попълнена от родителя