Прием 

учебна 2022/2023 г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич. ЖК “Добротица” №12 | тел.:0 58 603 022

e-mail: www.hanasparuh.com | hanasparuh.dobrich@abv.bg

Училищна комисия за приемането на документите за прием на ученици в 1 клас:

  • Председател: Жасмина Загорова -Младенова – зам.-директор по УД.
  • Членове:
  1. Красимира Борисова — старши учител начален етан.
  2. Росица Илиева – старши учител начален етап,
  3. Гергана Митанова учител начален етап,
  4. Мариела Тодорова учител начален етап.

График и реда на приемането на ученици в I клас, съгласно Приложение 1 към настоящата заповед.

Училищен план-прием за учебната 2022/2023 година:
1. I клас – 3 паралелки, брой на учениците във всяка паралелка – 22.
2. V клас – 3 паралелки, брой на учениците във всяка паралелка – 26.
3. Класове, за които се предвижда целодневна организация на учебния ден – I клас.

ПЪРВО КЛАСИРАНЕ
ПРИЕМ I клас, учебна 2022/2023г. в ОУ”Хан Аспарух” – град Добрич