Scroll Top

Принципи на развитието

 • Ориентираност към личността – Най-важната задача за нас, е успехът на отделната личност;
 • Равен достъп – Всеки ученик, постъпил в училището, има право да получи качествено образование, което да отговаря на нуждите и способностите му;
 • Сътрудничество – Успешната образователна и възпитателна политика се основава на широко участие, в сътрудничество с други институции, от концепцията до изпълнението;
 • Отговорност – Всички членове на педагогическия колектив носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие;
 • Единство в многообразието – Обучението, подготовката и възпитанието на учениците се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда;
 • Новаторство – Административното ръководство и педагогическият колектив демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи и философии с цел постигане на по-добри резултати; иновативност и творчество.
 • Автономност – Училището ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на ЗПУО и ДОС;
 • Отчетност – Всички участници в образователната и възпиталната дейност отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките;
 • Законосъобразност – Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България, на законите и другите нормативни актове;

ГЛАВНА ЦЕЛ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА  РАЗВИТИЕ НА  ОУ ХАН  АСПАРУХ ГРАД  ДОБРИЧ

 • Разширяване на автономността на субектите в училище;
 • Хуманизация на процеса на образование;
 • Иновативност и творчество;
 • Толерантност и позитивна етика.

РЪКОВОДНИ ПРИНЦИПИ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ