Scroll Top

Приоритетни направления

  • Първо приоритетно направление – Утвърждаване на училището като научно, културно и спортно средище;
  • Второ приоритетно направление – Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището;
  • Трето приоритетно направление – Повишаване качеството и ефективността на училищното образование и възпитание;
  • Четвърто приоритетно направление – Удовлетворяване на специфичните образователни потребности на учениците и нарастващата взискателност на родителите;
  • Пето приоритетно направление – Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество;
  • Шесто приоритетно направление – Взаимодействие с родителската общност;
  • Седмо приоритетно направление – Усъвършенстване системата за квалификация и продъжаващо обучение;
  • Осмо приоритетно направление – Подобрения във външната и вътрешна среда на училището;
  • Девето приоритетно направление – Участие в национални програми и проекти.