Училищно настоятелство

Регистрация на училищното настоятелство

Училищното настоятелство е учредено на 22.11.2001 година и е съдебно регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, а на 05.12. 2013 година е пререгистрирано в сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в обществена полза..

Управителен съвет

  • 1.Таня Недялкова Недялкова- председател на УН
  • 2.Петя Пламенова Бойчева- счетоводител на УН

Съвет на настоятелите:

1.  Даниела Димитрова II а клас 11. Галина Иванова IV а клас
2. Люба Комарова II а клас 12. Георги Монев IV а клас
3. Йовислава Каракашева II б клас 13. Марияна Костадинова IV б клас
4. Камелия Иванова II б клас 14. Десислава Георгиева IV б клас
5. Здравка Чобанова II в клас 15. Ирина Местчиева V б клас
6. Станка Върбанова II в клас
16. Радостина Стойчева V б клас
7. Петя Калчева III а клас 17. Магдалена Георгиева VI а клас
8. Ивайла Павлова III а клас 18. Павлета Коларова VI б клас
9. Делян Иванов Димитров III б клас 19. Радостина Радева VII а клас
10. Радуш Радушев III б клас 20. Надежда Михайлова VII б клас

Дейности на настоятелството:

Училищното настоятелство при ОУ „Хан Аспарух” гр.Добрич подпомага поддръжката, текущите и основни ремонти в сградата и извън нея, съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и контролира целесъобразното им разходване.
Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт на учениците, както и за реализирането на извънкласните форми в училището (шах,карате). Подпомага социално слабите деца и ученици. Училищното настоятелство при ОУ „Хан Аспарух” гр.Добрич с помощта на родителите се грижат за издръжката на охраната в училището.
Желанието ни да превърнем училището на децата ни в по-привлекателно за тях, ни стимулират да търсим алтернативи за привличане на финансови средства не само чрез дарителски акции от страна на родителите, предоставяне на педагогически услуги, но и чрез разработване на проекти.
Постоянен приоритет е търсенето и създаването на иновационни програми при решаване проблемите на младите хора в и извън семейството, защото социално-психологическата атмосфера в него влияе непосредствено на детската личност и нейното поведение.
Общуването между родители и учители е добронамерено и в партньорски дух и разбирателство. Още преди да постъпят децата им в училище родителите се запознават с дейността на училището и на настоятелството и стават съпричастни с политиката на цялата наша общност.