Scroll Top

Училищно настоятелство

Регистрация на училищното настоятелство

Училищното настоятелство е учредено на 22.11.2001 година и е съдебно регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, а на 05.12. 2013 година е пререгистрирано в сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в обществена полза..

Управителен съвет

  • 1.Таня Недялкова Недялкова- председател на УН
  • 2.Семра Рюстем – счетоводител на УН

Съвет на настоятелите:

Име, фамилия
1. Мария Колева I а клас
2. Венцислав Митев I б клас
3. Камелия Стоева I в клас
4. Жана Димитрова II а клас
5. Мария Монова-Янакиева II б клас
6. Нина Петкова II в клас
7. Семра Рюстем II г клас
8. Ирина Симеонова II г клас
9. Илияна Райкова III а клас
10. Мина Димитрова III а клас
11. Марияна Георгиева III а клас
12. Деница Петкова III б клас
13. Жулиета Драганова III в клас
14. Веселина Огнева III в клас
15. Даниела Димитрова IV а клас
16. Деница Златанова IV а клас
17. Йовислава Каракашева IV б клас
18. Камелия Иванова IV б клас
19. Здравка Чобанова IV в клас
20. Станка Върбанова IV в клас
21. Петя Калчева V а клас
22. Ивайла Павлова V а клас
23. Светозар Младенов V б клас
24. Жана Иванова-Стоянова VI а клас
25. Георги Монев VI а клас
26. Десислава Георгиева VI б клас
27. Ирина Местчиева VII б клас
28. Радостина Стойчева VII б клас

Дейности на настоятелството:

Училищното настоятелство при ОУ „Хан Аспарух” гр.Добрич подпомага поддръжката, текущите и основни ремонти в сградата и извън нея, съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и контролира целесъобразното им разходване.
Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт на учениците, както и за реализирането на извънкласните форми в училището (шах,карате). Подпомага социално слабите деца и ученици. Училищното настоятелство при ОУ „Хан Аспарух” гр.Добрич с помощта на родителите се грижат за издръжката на охраната в училището.
Желанието ни да превърнем училището на децата ни в по-привлекателно за тях, ни стимулират да търсим алтернативи за привличане на финансови средства не само чрез дарителски акции от страна на родителите, предоставяне на педагогически услуги, но и чрез разработване на проекти.
Постоянен приоритет е търсенето и създаването на иновационни програми при решаване проблемите на младите хора в и извън семейството, защото социално-психологическата атмосфера в него влияе непосредствено на детската личност и нейното поведение.
Общуването между родители и учители е добронамерено и в партньорски дух и разбирателство. Още преди да постъпят децата им в училище родителите се запознават с дейността на училището и на настоятелството и стават съпричастни с политиката на цялата наша общност.