Училищно настоятелство

Регистрация на училищното настоятелство

Училищното настоятелство е учредено на 22.11.2001 година и е съдебно регистрирано по закона за юридическите лица с нестопанска цел, а на 05.12. 2013 година е пререгистрирано в сдружение за осъществяване на дейност с нестопанска цел в обществена полза..

Управителен съвет

  • 1.Таня Недялкова Недялкова- председател на УН
  • 2.Петя Пламенова Бойчева- счетоводител на УН

Съвет на настоятелите:

 

1.  Даниела Димитрова I а клас – 0895174673 12. Георги Монев III а клас – 0896873023
2. Люба Комарова I а клас – 0882601432 13. Марияна Костадинова III б клас и VII б клас- 0878882445
3. Йовислава Каракашева I б клас – 0894710830 14. Десислава Георгиева III б клас – 0892474884
4. Камелия Иванова I б клас- 0895410989 15. Ирина Местчиева IV б клас – 0889299577
5. Здравка Чобанова I в клас – 0894057320 16. Радостина Стойчева IV б клас – 0898625531
6. Станка Върбанова I в клас – 0878355292 17. Магдалена Георгиева V а клас – 0887442664
7. Петя Калчева II а клас – 0897971193 18. Павлета Коларова V б клас – 0897842185
8. Ивайла Павлова II а клас – 0895021919 19. Радостина Радева VI а клас – 0899845686
9. Делян Иванов Димитров II б клас – 0898667716 20. Надежда Михайлова VI б клас – 0896622192
10. Радуш Радушев II б клас – 0888889055 21. Валентина Трифонова VII а  клас – 0893592551
11. Галина Иванова III а клас – 0878398807

Дейности на настоятелството:

Училищното настоятелство при ОУ „Хан Аспарух” гр.Добрич подпомага поддръжката, текущите и основни ремонти в сградата и извън нея, съдейства за осигуряване на допълнителни финансови и материални средства и контролира целесъобразното им разходване.
Съдейства при организиране на ученическото хранене, осигуряване на транспорт на учениците, както и за реализирането на извънкласните форми в училището (шах,карате). Подпомага социално слабите деца и ученици. Училищното настоятелство при ОУ „Хан Аспарух” гр.Добрич с помощта на родителите се грижат за издръжката на охраната в училището.
Желанието ни да превърнем училището на децата ни в по-привлекателно за тях, ни стимулират да търсим алтернативи за привличане на финансови средства не само чрез дарителски акции от страна на родителите, предоставяне на педагогически услуги, но и чрез разработване на проекти.
Постоянен приоритет е търсенето и създаването на иновационни програми при решаване проблемите на младите хора в и извън семейството, защото социално-психологическата атмосфера в него влияе непосредствено на детската личност и нейното поведение.
Общуването между родители и учители е добронамерено и в партньорски дух и разбирателство. Още преди да постъпят децата им в училище родителите се запознават с дейността на училището и на настоятелството и стават съпричастни с политиката на цялата наша общност.