Scroll Top

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

Първо приоритетно направление – Утвърждаване на училището като културно, информационно и спортно средище:  

ЦЕЛИ:

 • Развиване на системата за извънкласни и извънучилищни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Масово навлизане на ИКТ в обучението с оглед подготовката на учениците за работа и живот в информационното общество.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Приемане и изпълнение на ежегодна програма за извънкласни дейности, които спомагат за по-добрата организация на свободното време и са насочени към развитие на творческия потенциал на учениците.
 • Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен ха¬рактер.
 • Съвместна работа с НПО, които включват в дейността си работа с подрастващи.
 • Изпълнение на дейностите по Националния календар за извънучилищни дейности и Националния спортен календар на МОН.

Второ приоритетно направление – Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището 

ЦЕЛИ:

 • Провеждане на дългосрочни действия, касаещи здравното образование, физическата култура, гражданските права и творческите дейности на подрастващите, отнасящи се до непосредствената сигурност и безопасност на децата в училището
 • Създаване на устойчиви механизми и инструменти за гарантиране на сигурността и здравето на децата и учениците.

ДЕЙСТВИЯ:

 • Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro.
 • Стриктно спазване системата за дежурство в училище.
 • Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване на безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана и гражданска защита.
 • Поддържане на системите за видеонаблюдение и охрана на училището.
 • Създаване на подкрепяща среда за деца и ученици, склонни към насилие и агресия.
 • Адекватно здравно обслужване в училището.
 • Възпитаване на устойчиви навици и умения за здравословно хранене. Прилагане на европейска схема и национално участие за предоставяне на плодове и зеленчуци.
 • Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението и действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари.