Scroll Top

Свободните места по паралелки от I до VII клас

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич. ЖК “Добротица” №12. тел.:603 O22

www.hanasparuh.com

e-mail: hanasparuh.dobrich@abv.bg

ЗАПОВЕД

№ 176/13.06.2019 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 104 от Наредба № 10 / 01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, в съответствие с утвърдения училищен прием за учебна 2019/2020година,

ОПРЕДЕЛЯМ:

Свободните места по паралелки от I до VII клас на ОУ „Хан Аспарух“ гр.Добрич за учебната 2019/2020 година, както следва:

Клас
Свободни места
I Клас 8
II Клас 4
III Клас 3
IV Клас 1
V Клас 4
VI Клас 2
VII Клас 3

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Жасмина Загорова-Младенова, заместник – директор по УД.