Scroll Top

Обръщение към родителите на бъдещите първокласници 2020г

Уважаеми родители на ученици в ОУ”Хан Аспарух”,
пред вашите деца предстои ново начало и нова учебна година.
Ние, учителите – ваши партньори – Ви каним на родителска среща на 02.09.2020 г. от 18:00 часа.
Заповядайте да получите учебниците, да обсъдим заедно предстоящи нови идеи, да споделим нови надежди.
На входа на училището ще бъде изнесен списък с номера на стаята за всеки клас.

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИТЕ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители, благодарим Ви,че ни се доверихте и записахте своите деца в 1 клас в нашето училище.
Сега ще споделя с Вас една важна информация, която е свързана с еднократната помощ за първокласници (записани за първи път в училище). Това е регламентирано в Правилника за прилагане на Закона за семейните помощи за деца. Подготвили сме удостоверенията за записване на учениците в 1 клас и може да си ги получите в удобно за Вас време, всеки работен ден, в канцеларията на училището. За другите документи, които трябва да представите в Дирекция “Социално подпомагане”, Ви моля да се запознаете с извадка от Правилника за ПЗЗПД:
” Чл. 31. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се отпуска въз основа на заявление-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 95 от 2012 г., в сила от 4.12.2012 г., изм. и доп., бр. 55 от 2014 г., в сила от 4.07.2014 г., изм., бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Към заявлението-декларация по ал. 1 се прилагат следните документи:
1. удостоверение за брутните месечни доходи на семейството за последните 12 календарни месеца, предхождащи месеца, през който е подадено заявлението декларация;
2. удостоверение, че детето (децата) е записано в първи клас на държавно или общинско училище, издадено от съответното училище;
3. (отм. – ДВ, бр. 79 от 2017 г.);
4. лична карта (за справка);
5. медицински протокол на ЛКК – в случаите по ал. 3;
6. експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (само в случаите по чл. 10а, ал. 4, т. 1 от Закона за семейни помощи за деца) за справка.
(3) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г., изм., бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Заявлението декларация по ал. 1 се подава след записване на детето в първи клас, но не по-късно от 15 октомври на текущата учебна година, с изключение на случаите, когато поради здравословни причини, установени с протокол на ЛКК, детето не може да започне училище, но не повече от 6 месеца от започване на съответната учебна година.
Чл. 32. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя през месеца, следващ месеца, през който е подадено заявлението декларация.
Чл. 33. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм., бр. 71 от 2006 г., бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Еднократна помощ за ученици, записани в първи клас, се предоставя само веднъж за целия период на обучение при първоначалното записване на детето в първи клас.
Чл. 34. (Нов – ДВ, бр. 93 от 2004 г., в сила от 1.01.2005 г.) (1) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) Помощта по чл. 31 се възстановява, ако детето:
1. не постъпи в училище;
2. не е посещавало редовно училище до завършване на първи клас 3 поредни месеца или 6 месеца в рамките на учебната година, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние.
(2) (Изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) За установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 1 дирекциите “Социално подпомагане” извършват проверка в срок два месеца от започването на учебната година.
(3) (Нова – ДВ, бр. 71 от 2006 г., доп., бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) В случаите на заболяване на детето, установено с протокол на ЛКК, проверката по ал. 1, т. 2 се извършва в едномесечен срок от датата на изтичане на срока, указан в протокола.
(4) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г.) За установяване на обстоятелството по ал. 1, т. 2 дирекциите “Социално подпомагане” ползват информацията от ежемесечните справки, предоставяни по реда на чл. 17, ал. 4 и 6.
Допълнителна информация :
Месечните помощи за отглеждане на дете до завършване на средното му образование ще се прекратяват при отсъствия от часовете. Санкцията ще се прилага, ако в рамките на един месец от учебната година са допуснати отсъствия повече от три дни от дете, посещаващо група за задължително предучилищно образование, и от пет учебни часа от ученик.

Еднократната помощ за ученици, записани в първи клас през учебната 2020/2021 г. се предоставя на два пъти, а не накуп.
Сумата е 250 лв. и 50% от нея ще се дават при записването на детето в първи клас, а остатъкът в началото на втория учебен срок, ако то продължава да посещава училище.

Срокът за подаване в Дирекция “Социално подпомагане” на заявлението-декларация за отпускане на помощта след записване на детето в първи клас е не по-късно от 15.10.2020г.

При необходимост сме на Ваше разположение.