Scroll Top

График за провеждане на учебните занятия от 10.11.2021

covid-360x220-1

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич, ЖК “Добротица” №12, тел.:603 022,www.hanasparuh.com; е-mail hanasparuh.dobrich@abv.bg

ЗАПОВЕД

59 / 09.11.2021 г.

 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и заповед № РД-09-4201/05.11.2021 г. на министъра  на образованието и науката,

 1. УТВЪРЖДАВАМ:

 

 1. График за провеждане на учебните занятия, считано от 10.11.2021 г.
   • Начален етап – присъствен образователен процес, за всички паралелки с осигурени неинвазивни бързи антигенни тестове и 90 % съгласие на родителите за провеждане в училището, два пъти седмично на изследване за доказване на COVID-19.

      I  и II  клас

1 час     8:00 –   8:35

2 час     8:55 –   9:30

3 час     9:50 – 10:25

4 час   10:55 – 11:30

5 час   11:50 – 12:25

Обяд  и Организиран отдих и физическа активност 12:25 – 13:50 ч.

1 час   13:50 – 14:25

2 час   14:30 – 15:05

3 час   15:10 – 15:45

4 час   15:50 – 16:25

 

    III  и  IV  клас

 

          1 час   8:00  –    8:40

          2 час   8:55  –    9:35

          3 час   9:50  –  10:30

         4 час 10:55  –   11:35

          5 час 11:50 –   12:30

Обяд  и Организиран отдих и физическа активност 12:30 – 13:50 ч.

        1 час 13:50 – 14:30                                                       

        2 час 14:35 – 15:15                                                       

        3 час 15:20 – 16:00                                                       

        4 час 16:05 – 16:45

        5 час 16:50 – 17:30                                        

 • В дните на изследване (понеделник и четвъртък) учениците се явяват в училище 7:45 часа, като дневният режим се променя, за да се осигури време за изследване – до 30 минути. Промяната на дневния режим ще се извършва чрез намаляване на продължителността на междучасието след първия учебен час.
 • За учениците, чийто родители на са дали съгласие за изследване се организира асинхронно обучение в електронна среда.
   • Прогимназиален етап – обучение от разстояние в електронна среда, считано от 10.11.2021 г.

1 час   8:00  –    8:30

2 час   8:55  –   9:25

3 час   9:50  –  10:20

4 час 10:55 –   11:25

5 час 11:50 –   12:20

6 час 12:40 –  13:10

7 час 13:30 –  14:00

   • Поради наличие на изборни секции в училището, денят след изборите – 15.11.2021 г. (понеделник) е учебен ден за всички класове от начален и прогимназиален етап.

Обучението да се осъществи от разстояние в електронна среда, с дейтващото седмично

 разписание при следния график на учебните часове:

Начален етап I –   IV  клас 

I смяна

1 час 09:00-09:20

2 час 09:40-10:00

3 час 10:20-10:40

4 час 11:00-11:20

5 час 11:40-12:00

 

II смяна

1 час 14:00-14:20

2 час 14:30-14:50

3 час 15:00-15:20

4 час 15:30-15:50

                              5 час 16:00-16:20

 

Прогимназиален етап V– VII клас

1 час 09:00-09:30

2 час 09:40-10:10

3 час 10:20-10:50

4 час 11:00-11:30

5 час 11:40-12:10

6 час 12:20-12:50

7 час 13:00-13:30

 

II. РАЗПОРЕЖДАМ:

 1. Класните ръководители на паралелките да запознаят учениците и родителите с утвърдения график.
 2. В срок до 10.11.2021 г. да бъдат публикувани на интернет страницата на училището от Десислава Йорданова Жекова, на длъжност: Учител, общообразователен учебен предмет в прогимназиален етап.
 3. Заповедта влиза в сила от 10.11.2021 г.

Настоящата заповед да се доведе до знанието на длъжностните лица срещу подпис, за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Жасмина Загорова – заместник-директор по учебната дейност в НЕ и Есен Нуриева – заместник-директор по учебната дейност в ПЕ.

 

НЕВЯНА ЛЮЦКАНОВА

Директор на ОУ „Хан Аспарух”