Scroll Top

Заповед за екипи за тестване на ученици

covid-360x220-1

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ХАН АСПАРУХ” – ГРАД ДОБРИЧ

9300 Добрич, ЖК “Добротица” №12, тел.:603 022,www.hanasparuh.com; е-mail hanasparuh.dobrich@abv.bg

З А П О В Е Д

№ 60

09.11.2021 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата, утвърдени със Заповед № РД-01-911/08.11.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД09-4247/ 08.11.2021 г. на министъра на МОН

 

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Екипи в състав, отговарящ на изискванията определени в т.4.6. / Приложение №1/, които да провеждат изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците, които присъстват в училището.
  2. Изследването на учениците се извършва два пъти седмично /понеделник и четвъртък/ от 07.45 ч. в училището, в началото на учебния ден. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за преболедуване или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник и четвъртък, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата. Ако първият присъствен ден е вторник, следващото изследване се прави в четвъртък. Ако първият присъствен ден е сряда или петък, следващо изследване през седмицата не се извършва.
  3. Доброволците – членове на екипи при влизане в сградата да представят валиден „Зелен сертификат“ и да бъдат в училище в определеното време за провеждането на тестовете.

С настоящата заповед да се запознаят всички определени екипи и всички служители в училището!

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично!

 

                                                                      НЕВЯНА ЛЮЦКАНОВА

Директор на ОУ „Хан Аспарух”